Home  
  Wist je dat  
  Kalender  
  Trainers en bestuur  
  Trainingen  
  Jeugdwerking  
  Sportkampen  
  Kampioenschappen & Tornooien  
  Uitslagen & rangschikkingen  
  Wedstrijdreglement  
  Huisreglement  
  Examens (voorwaarden)  
  Foto & Video album  
  Onze sponsors  
  Links  
  Inschrijvingen  
  Verzekering  
  Contact  
 
Huishoudelijk reglement
 

JUDOSCHOOL KORTRIJK

Opgemaakt op 15/09/2010 door Joergen Rooseboom, voorzitter Judoschool Kortrijk
onder goedkeuring van het volledige bestuur.

Laatste aanpassing op 20/12/2012.

 

NAAM EN ADRES VAN DE CLUB

Naam : Judoschool Kortrijk

Oefenzaal : Stedelijk Sportcentrum Wembley, Moorseelsestraat 122, 8501 Heule

Correspondentieadres : adres van de sekretaris

 

BEKENDMAKING VAN HET REGLEMENT

Het reglement ligt ter inzage in het secretariaat van de oefenzaal en staat eveneens op de website www.judoschoolkortrijk.be

Bij de inning van het lidgeld wordt ieder lid meegedeeld dat wanneer hij/zij is ingeschreven hij/zij automatisch verbonden is aan het huishoudelijk reglement en dit ook dient na te leven.

Een exemplaar wordt eveneens overgemaakt aan de Vlaamse Judofederatie.

 

HET BESTUUR

Het bestuur bestaat uit 6 bestuursleden. Nieuwe bestuursleden dienen door alle leden van het bestuur in functie aanvaard te worden. 

FUNCTIES VAN HET BESTUUR

Het bestuur kiest een voorzitter en een sekretaris.
Het bestuur kiest een technisch directeur die beantwoordt aan de normen van de federatie.
Het bestuur zorgt voor de goede werking van de Judoschool.

VERGOEDING VAN DE BESTUURSLEDEN

De bestuursleden worden niet vergoed.

ONTSLAG VAN EEN BESTUURSLID

Een bestuurslid kan ontslag krijgen of geven. Het ontslag gaat onmiddellijk in.

LESGEVERS

Alle hoofdtrainers hebben een diploma en minimum zwarte gordel. Zij mogen zelfstandig les geven. Op technisch vlak dienen ze het opgelegd programma te volgen. De trainers zijn verantwoordelijk voor de orde en tucht in de zaal. De trainers worden jaarlijks hun lessen toegewezen door het bestuur.

Hulptrainers hebben minimum 1ste kyu. Zij mogen niet zelfstandig les geven. Zij zijn eveneens verplicht het opgelegd programma te volgen.


VERGOEDING VAN LESGEVERS

De trainers worden niet vergoed voor hun prestatie.
Zij betalen hun vergunning bij de federatie, doch zijn in principe geen lesgeld verschuldigd aan de Judoschool.
Eventueel wordt een gedeelte van de verplaatsingsonkosten terugbetaald.
Per les kan hen een broodje en een drankje worden aangeboden.
De vergoeding wordt jaarlijks door het bestuur herzien en beslist.

LESSEN

Woensdag :

16u30 - 18u00 : beginners en witte gordels U11
18u00 - 19u30 : gele en oranje gordels U13
19u30 - 21u00 : vanaf groene gordel +15 / beginners volwassenen

Vrijdag :

18u00 - 19u30 : gele en oranje gordels U13
19u30 - 21u00 : vanaf groene gordel +15 / beginners volwassenen

Zaterdag :

09u00 - 10u30 : competitie en techniek +13 (seizoengebonden!)
10u30 - 12u00 : beginners en witte gordels U11

 

Jaarlijks stelt het bestuur een lessenrooster op en duidt de trainers aan.

De technisch directeur bepaalt de inhoud van de lessen.

De lessen mogen door niemand gestoord worden.
Er wordt niet gecoached door ouders / judoka’s langs de kant van de mat.
Er kan niet getraind worden door judoka’s in de judozaal buiten de lesuren. Indien de judoka dit toch doet, is dit volledig buiten de verantwoordelijkheid van de Judoschool. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de judoka’s tijdens de lesuren !

De ouders moeten ervoor zorgen dat ze tijdig hun kind brengen/ophalen en ze niet alleen buiten laten wachten !

 

HYGIENE

Judoka’s dragen schoeisel tot aan de rand van de mat en betreden de mat blootvoets.
Dames dragen een witte T-shirt onder de judogi. Judoka’s met lang haar dragen het haar in een staart.
Ringen, uurwerken, haarbandjes met metaal, peercings, armbandjes, festivalbandjes, … zijn niet toegestaan op de mat.
Nagels van vingers en tenen dienen kort te worden gehouden.
Jassen en sporttassen worden geplaatst op de daarvoor voorziene plaats (kapstokken).

 

JUDOGRADEN EN EXAMENS

De voorwaarden om te veranderen van graad :

- toestemming krijgen (technisch directeur)
- voldoende punten hebben (aanwezigheden)
- de gepaste leeftijd hebben dwz

* het examen voor gele gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de judoka 7 jaar wordt

* het examen voor oranje gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de judoka 9 jaar wordt

* het examen voor groene gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de de judoka 11 jaar wordt

* het examen voor blauwe gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de judoka 13 jaar wordt

* het examen voor bruine gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de judoka 15 jaar wordt

* het examen voor zwarte gordel mag worden afgelegd in het jaar dat de judoka 16 jaar wordt


Wachttijden : cfr. nieuw reglement VJF.

 

LESSEN GEGEVEN BUITEN DE CLUB

Iedere judoka dient voorafgaandelijk het bestuur te verwittigen indien hij wenst op te treden
als trainer of demonstrant van judo of een andere gevechtssport in een andere (al dan niet) judoclub of vereniging. Deze maatregel geldt niet voor initiatieven ingericht door de Belgische Judobond of de Vlaamse Federatie.
Als sanctie kan de onmiddellijke uitsluiting volgen.

 

JUDOKA’S VAN ANDERE CLUBS

Gezien de Judoschool dit als een meerwaarde beschouwt voor de eigen judoka’s kunnen judoka’s van andere clubs altijd (gratis) komen trainen mits toestemming van één van de bestuursleden.

Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige vergunning.

Indien zij de mat betreden zonder geldige vergunning, kan de Judoschool op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld. Er kan eveneens geen mogelijke schadevergoeding worden gevraagd aan leden, trainers en/of bestuur.

De Judoschool staat niet toe dat iemand zich elders lid maakt en bij ons alle lessen volgt.

 

DE LEDEN 

De Judoschool is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar. (De leerlingen moeten reeds in het eerste leerjaar zitten.)
Inschrijven kan enkel in de maand september. Volwassenen kunnen inschrijven in september en januari.
De leerlingen worden lid vanaf het moment dat het lidgeld wordt betaald.
Het lidgeld dient jaarlijks en liefst een maand op voorhand te worden betaald.

 

VERGUNNING / VERZEKERING

Ieder lid ontvangt een vergunning afgeleverd door de federatie.

Wie geen geldige vergunning kan voorleggen, wordt de toegang tot de les ontzegd !

De verzekering dekt geen loonverlies, schade aan brillen of lenzen.
Leden die dit wensen, sluiten dus best zelf een extra verzekering af.

 

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE LEDEN

De leden nemen volledig vrijwillig deel aan de activiteiten van de Judoschool.
Ze aanvaarden de volle verantwoordelijkheid van hun deelname.
Zij aanvaarden o.a. ook uitdrukkelijk alle eventuele schades die hen overkomen, onder welke vorm ook, ingevolge activiteiten uitgeoefend in het kader van de Judoschool.

Dit betekent dat zij geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de Judoschool, van de bestuursleden, van de lesgevers of van wie dan ook.

Deze regel is van toepassing zelfs indien de aanleiding van de schade te wijten is aan een onvrijwillige fout of nalatigheid van iemand anders.

Door de betaling van het lidgeld verklaart de judoka, of zijn wettige vertegenwoordiger, zich uitdrukkelijk akkoord met dit artikel. Het vragen van een lidgeld houdt geen enkele verantwoordelijkheid in van de Judoschool. Dit bedrag is uitsluitend bestemd ter betaling van gemeenschappelijk of individueel gemaakte onkosten in het kader van de Judoschool.

 

HOUDING VAN DE JUDOKA’S

De leden dienen zich overal voorbeeldig te gedragen. Openlijke kritiek of een onsportieve houding t.o.v. het bestuur, lesgevers, scheidsrechters of andere judoka’s van welke club dan ook, is verboden.

Alle suggesties i.v.m. de werking van de Judoschool kunnen voorgelegd worden aan het bestuur.

 

TRANSFERS

Judoschool Kortrijk volgt terzake de voorschriften van de federatie.

 

SANCTIES

Het bestuur of de voorzitter kan een lid een vermaning geven, tijdelijk schorsen of volledig uitsluiten. Bij schorsing of uitsluiting is geen enkele terugbetaling van het lidgeld mogelijk.

 

BRIEFWISSELING

De briefwisseling wordt ondertekend door de voorzitter en/of de sekretaris.

 

FINANCIELE VERRICHTINGEN

Ontvangsten en uitgaven worden afgehandeld via de bankrekening die wordt aangehouden bij Argenta. Enkel het bestuur verleent hiertoe de nodige volmachten. De rekening wordt bijgehouden door de sekretaris. De sekretaris dient gedurende 1 jaar alle dagafschriften bij te houden.

De Judoschool mag, onder geen enkel beding, schulden aangaan.

 

INKOMSTEN VAN DE CLUB

De inkomsten bestaan uit :

-         lidgelden van de leden

-    subsidies van de federatie of van de overheid (Sportraad Kortrijk)

 

UITGAVEN VAN DE CLUB

De voorzitter en/of de sekretaris beslist in samenspraak met het bestuur over de uitgaven van de Judoschool. Alle uitgaven dienen echter het algemeen belang van de leden te behartigen zodanig dat iedereen op gelijke voet wordt behandeld.

De ontvangen lidgelden mogen o.a. aangewend worden voor :

-         de betaling van de vergunningen bij de Vlaamse Federatie

-         de betaling van verplaatsingsonkosten van de lesgevers gemaakt bij het geven van hun lessen of bij het volgen van bijscholingen

-         de betaling van verplaatsingsonkosten gemaakt door judoka’s en begeleiders bij deelname aan competities (bvb wie Belgisch Kampioen is ontvangt 50 euro, een 2de en 3de plaats op de Belgische Kampioenschappen ontvangt respectievelijk 30 en 20 euro.) 

-         aankoop van sportmateriaal nodig voor de beoefening van judo (gordels, touwen, matten, …)

-         aankoop van voedsel en drank die ter beschikking wordt gesteld aan de lesgevers of judoka’s die deelnamen aan de training

-         aankoop van CD’s maandelijks te winnen door judoka’s

-         organisatie van BBQ, sportkampen

-         aankoop decoratie judozaal (themakampen met kerst en pasen)

-         administratieve kosten

Deze artikelen mogen eventueel gratis ter beschikking worden gesteld aan bepaalde leden zoals trainers en competiteurs.
Er mag op geen enkele manier een prestatieloon worden uitbetaald aan bestuursleden, trainers of wie dan ook.

Alle bewijsstukken dienen eveneens 1 jaar bewaard te worden.

 

OPZEGGEN VAN VERGUNNING

Leden die hun vergunning willen opzeggen, kunnen dit op elk moment. Er wordt daarbij geen enkele teruggave van het lidgeld voorzien. Enkel wanneer het lid om medische redenen het judo moet stopzetten, worden 50% van de kosten terugbetaald. Een doktersvoorschrift moet worden voorgelegd.

 

PUBLICATIE

Iedereen gaat automatisch akkoord, met het publiceren van foto’s van de judoka’s op fotoborden